a O nás - Inpartners
MENU

O nás

Členovia INPARTNERS GROUP sú pripravení poskytnúť komplexné právne a súvisiace odborné služby domácim i zahraničným klientom, v ktorejkoľvek právnej oblasti. Primárne sa však INPARTNERS GROUP špecializuje na poskytovanie služieb pri ochrane a uplatňovaní práv z priemyselného a duševného vlastníctva, vrátane ich komplexnej správy a rozvoja, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:

ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, dizajny a ďalšie
autorské právo, licenčné právo, zmluvy
nekalá súťaž, obchodné meno, doménové meno, know-how
korporačná identita
ochrana osobnosti, ochrana dobrého mena právnickej osoby
mediálne právo a reklama, porušovanie práv na internete
právny audit priemyselného a duševného vlastníctva
mediácia právnych sporov v uvedených oblastiach.

Osobitnú špecializáciu predstavuje oblasť farmaceutická, najmä ochrana liečiv, registrácia liečiv, data exclusivity, spory z porušovania patentových práv.

_MG_5556

JUDr. Eugen Záthurecký, advokát

Poskytuje právne služby prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným Zathurecky InPaRtners, s. r. o., ktorej je spoločníkom a konateľom. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského, v rokoch 1985 – 1993 pôsobil ako sudca na Okresnom súde v Banskej Bystrici, v rokoch 1993-1996 bol sudcom Krajského súdu v Banskej Bystrici, v rokoch 1996-2001 pôsobil ako riaditeľ legislatívno-právneho odboru Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Pod jeho vedením bol pripravený zákon o ochrane topografií polovodičových výrobkov, zákon o patentoch a dodatkových ochranných osvedčeniach, ako aj novela zákona o ochranných známkach. Ako zástupca Slovenskej republiky sa zúčastňoval rokovaní Stáleho výboru pre patenty a Stáleho výboru pre ochranné známky, priemyselné vzory a zemepisné označenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve. Od 1. augusta 2001 je členom Slovenskej advokátskej komory. Je spoluautorom knižnej publikácie „Ochranné známky“, vydanej Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v r. 2001, pravidelne prednáša  a publikuje v odborných časopisoch. Pripravil komentár k Patentovému zákonu, ktorého jednotlivé časti boli publikované v časopise Duševné vlastníctvo.

Jazykové znalosti: angličtina, ruština.

 

 _MG_5526

JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa

Vyštudovala právnickú fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brne (v súčasnosti Masarykova univerzita). V oblasti priemyselného vlastníctva pôsobí od roku 1996, v rokoch 1996- 2004 pracovala na Úrade priemyselného vlastníctva postupne na pozíciách – expert odboru ochranných známok a dizajnov – vedúca samostatného oddelenia výmazového a námietkového – vedúca odvolacieho oddelenia – riaditeľka legislatívno-právneho odboru. V roku 2004 nastúpila do advokátskej, patentovej a známkovej kancelárie Záthurecký Patajová Pataj, od roku 2009 pôsobí ako samostatná patentová zástupkyňa.

Jazykové znalosti: angličtina, ruština.

 

 _MG_5603

Mgr. Matej Makovník, advokát

Vyštudoval Právnickú fakultu Mateja Bela v Banskej Bystrici – magisterské štúdium ukončil v roku 2009 a nastúpil na výkon koncipientskej praxe v spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s.r.o. Od roku 2013 je spolupracujúcim advokátom. Špecializuje sa na oblasť IT a autorských práv a medzi silné stránky pôsobenia patrí aj právo obchodných spoločností, a s ním súvisiace konkurzy a reštrukturalizácie.

Jazykové znalosti: angličtina

 

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c