a Majetkové a zodpovednostné vzťahy - Inpartners
MENU

Majetkové a zodpovednostné vzťahy

Súčasťou podnikania sú aj situácie, v ktorých sa musíte svojich pohľadávok domáhať voči dlžníkom, ktorí s Vami nekomunikujú a nespolupracujú. V takýchto prípadoch Vám vieme poskytnúť služby spojené s uspokojením Vašej pohľadávky v čo najväčšom možnom rozsahu. Za týmto účelom poskytujeme nasledovné služby:

  • iniciovanie konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu
  • spracovanie prihlášok pohľadávok v konkurznom konaní, spracovanie prihlášok pohľadávok v  reštrukturalizačnom konaní
  • zastupovania klientov na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov, príp. zasadnutiach veriteľských výborov, pokiaľ boli zvolené, v konkurzom i reštrukturalizačnom konaní
  • ochrana záujmov klienta pri speňažovaní majetku úpadcu

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c