a Majetkové a zodpovednostné vzťahy - Inpartners
MENU

Majetkové a zodpovednostné vzťahy

Súčasťou podnikania sú aj situácie, v ktorých sa musíte svojich pohľadávok domáhať voči dlžníkom, ktorí s Vami nekomunikujú a nespolupracujú. V takýchto prípadoch Vám vieme poskytnúť služby spojené s uspokojením Vašej pohľadávky v čo najväčšom možnom rozsahu. Za týmto účelom poskytujeme nasledovné služby:

  • iniciovanie konania o návrhu na vyhlásenie konkurzu
  • spracovanie prihlášok pohľadávok v konkurznom konaní, spracovanie prihlášok pohľadávok v  reštrukturalizačnom konaní
  • zastupovania klientov na prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov, príp. zasadnutiach veriteľských výborov, pokiaľ boli zvolené, v konkurzom i reštrukturalizačnom konaní
  • ochrana záujmov klienta pri speňažovaní majetku úpadcu

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c