a Konkurzné právo - Inpartners
MENU

Konkurzné právo

Súkromné právo zabezpečuje okrem iného aj ochranu Vašich práv k veciam a iným majetkovým hodnotám pre zásahmi tretích osôb. Na ochranu týchto práv však nestačí príslušné právne normy len poznať, ale vedieť ich aj účinne používať. Počas viac ako desaťročnej existencie našej spoločnosti sme nadobudli zručnosti a poznatky vďaka ktorým vieme Vás, Váš majetok a Vaše záujmy časovo aj finančne efektívne obrániť a ochrániť. V tejto súvislosti Vám poskytneme právne služby súvisiace s:

  • uplatňovaním práv na náhradu škody v občianskych, obchodných a trestných vzťahoch;
  • vydaním bezdôvodného obohatenia;
  • vydržaním vlastníctva;
  • určením vlastníctva k hnuteľným aj nehnuteľným veciam;
  • vydaním alebo zadržaním veci;
  • nájmom hnuteľných vecí a nájmom a prenájmom nehnuteľností alebo ich častí.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c