a Nekalá sútaž - Inpartners
MENU

Nekalá sútaž

Ak sa niekto nekalosúťažného konania dopúšťa  proti Vám, znamená to, že ste úspešný. Ak sa niekto nekalosúťažného konania dopúšťa proti Vám, znamená to, že potrebujete silného a spoľahlivého partnera. Nekalá súťaž Vám môže spôsobiť značné škody a pokiaľ sa situácia nerieši okamžite, môžu byť nezvratné. Vďaka našim skúsenostiam vieme, že profesionalita a flexibilita sú v konaniach o nekalej súťaži kľúčové a to najmä s ohľadom na potrebu vykonávať tie správne opatrenia správnym spôsobom. Našim klientom poskytujeme aj právne poradenstvo vyhodnocovaním rizikovosti nekalosúťažného konania v súvislosti s plánovanými marketingovými zmenami, reklamnými kampaňami, alebo v súvislosti so zmenami korporátnej identity.

Na riešenie sporov vyplývajúcich z nekalej súťaže sa zameriavame od počiatkov našej praxe. Pre našich klientov:

  • vytvárame stratégie ochrany pred nekalou súťažou;
  • zastupujeme ich v súdnych konaniach;
  • poskytujeme pravidelný monitoring trhu za účelom včasného zistenia nekalej súťaže zo strany tretích osôb;
  • podieľame sa na koncipovaní obchodných stratégií našich klientov tak, aby bolo riziko nekalosúťažného konania minimalizované.

Záujem o bližšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c