MENU

Služby

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby na základe zákona NR SR č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a v zmysle Advokátskeho poriadku. Členovia INPARTNERS GROUP sú pripravení poskytnúť komplexné právne a súvisiace odborné služby domácim i zahraničným klientom, v ktorejkoľvek právnej oblasti.

Primárne sa však INPARTNERS GROUP špecializuje na poskytovanie služieb pri ochrane a uplatňovaní práv z priemyselného a duševného vlastníctva, vrátane ich komplexnej správy a rozvoja, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:

ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, dizajny a ďalšie
autorské právo, licenčné právo, zmluvy
nekalá súťaž, obchodné meno, doménové meno, know-how
korporačná identita
ochrana osobnosti, ochrana dobrého mena právnickej osoby
mediálne právo a reklama, porušovanie práv na internete
právny audit priemyselného a duševného vlastníctva
mediácia právnych sporov v uvedených oblastiach.
Osobitnú špecializáciu predstavuje oblasť farmaceutická, najmä ochrana liečiv, registrácia liečiv, data exclusivity, spory z porušovania patentových práv.

INPARTNERS GROUP poskytuje odborné školenia v oblasti ochrany a rozvoja práv z duševného vlastníctva.

INPARTNERS GROUP poskytuje svoje služby aj v cudzích jazykoch.

Nepriamym dôkazom kvality služieb poskytovaných INPARTNERS GROUP je široká zahraničná klientela.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Zathurecky InPaRtners, s. r. o., nadviazala na aktívnu spoluprácu s partnerskou kanceláriou v Českej republike, ktorá sa začala v roku 2002 a ktorá je založená na báze neformálneho zoskupenia pod názvom InPaRtners GROUP. Členmi partnerskej kancelárie so sídlom v Brne sú patentoví zástupcovia Ing. Dušan Kendereški, Ing. Leopold Dadej, Ing. Ivan Lukšíček a advokáti Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL.M. LL.M. a Mgr. Simona Hejdová.

V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Ščasná a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

Na základe tejto spolupráce naša kancelária zabezpečí rovnaký rozsah služieb pre klienta i v Českej republike, podľa potreby poskytnutý kvalifikovanými patentovými zástupcami alebo advokátmi.

c