MENU

Služby

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby na základe zákona NR SR č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a v zmysle Advokátskeho poriadku. Členovia INPARTNERS GROUP sú pripravení poskytnúť komplexné právne a súvisiace odborné služby domácim i zahraničným klientom, v ktorejkoľvek právnej oblasti.

Primárne sa však INPARTNERS GROUP špecializuje na poskytovanie služieb pri ochrane a uplatňovaní práv z priemyselného a duševného vlastníctva, vrátane ich komplexnej správy a rozvoja, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:

ochranné známky, patenty, úžitkové vzory, dizajny a ďalšie
autorské právo, licenčné právo, zmluvy
nekalá súťaž, obchodné meno, doménové meno, know-how
korporačná identita
ochrana osobnosti, ochrana dobrého mena právnickej osoby
mediálne právo a reklama, porušovanie práv na internete
právny audit priemyselného a duševného vlastníctva
mediácia právnych sporov v uvedených oblastiach.
Osobitnú špecializáciu predstavuje oblasť farmaceutická, najmä ochrana liečiv, registrácia liečiv, data exclusivity, spory z porušovania patentových práv.

INPARTNERS GROUP poskytuje odborné školenia v oblasti ochrany a rozvoja práv z duševného vlastníctva.

INPARTNERS GROUP poskytuje svoje služby aj v cudzích jazykoch.

Nepriamym dôkazom kvality služieb poskytovaných INPARTNERS GROUP je široká zahraničná klientela.

Naše služby

legal-awards-2013

Inpartners Group

Inpartners Group je sieť vzájomne spolupracujúci samostatných patentových zástupcov a advokátov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí poskytujú právne služby a právne poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva. Úzka spolupráca patentových zástupcov a advokátov umožňuje poskytovať komplexné riešenia právnych i technických problémov pod jednou strechou. Vďaka úzkej kooperácii so zahraničnými patentovými zástupcami a advokátmi dokážeme zaistiť ochranu či potrebné poradenstvo kdekoľvek na svete.

Členmi slovenskej časti INPARTNERS GROUP so sídlom v Banskej Bystrici sú JUDr. Eugen Záthurecký, advokát, poskytujúci právne služby prostredníctvom spoločnosti Zathurecky InPaRtners, s. r. o., JUDr. Romana Záthurecká, patentová zástupkyňa a Mgr. Matej Makovník, advokát.

Členmi českej časti so sídlom v Brne sú advokáti Mgr. Simona Hejdová, JUDr. Radim Charvát, Ph.D. LL. M., Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., Mgr. Jan Brauner a patentoví zástupcovia Ing. Leopold Dadej, Ing. Dušan Kendereški, Mgr. Lenka Musilová. V Prahe pôsobí advokátka JUDr. Petra Veruňáková a patentový zástupca Mgr. Zbyněk Hajn.

c